Diese Website verwendet Cookies. Durch das Browsen erklären Sie sich mit deren Verwendung einverstanden. Ich möchte mehr wissen.
Seit dem 25. Mai 2018 teilen wir alle Informationen in Übereinstimmung mit der DSGVO.

Poskytujeme odborné školenia k problematike oblúkových výbojov pre pracovníkov v oblasti energetiky, elektro-údržby, elektro-montáže a testovania elektrických zariadení.

Školenia vykonávame v slovenskom i anglickom jazyku v týchto oblastiach:
  • Čo je oblúkový výboj, príčiny a  nebezpečie vyplývajúce pre obsluhu. Spôsoby eliminácie rizika.
  • Požiadavky na realizáciu opatrení na ochranu pracovníkov pred účinkami oblúkového výboja v zmysle „harmonizovanej“ normy STN a ČSN EN 50110-1.
  • Ako správne interpretovať výsledky zo štúdie posúdenia rizík vyplývajúcich z oblúkového výboja (riziká, energie, značenie, vzdialenosti priblíženia sa, pracovné postupy, prevádzkové nastavenia).
  • Interpretácia údajov použitých na značenie rozvádzačov a použitie v každodennej praxi.
  • Výber a použitie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) na základe výsledkov štúdie oblúkového výboja – bezpečnosť, variantné riešenia, kombinácie, kvalita a ceny.
  • Technické a prevádzkové riešenia na aktívne znižovanie rizík spojených s potenciálnym oblúkovým výbojom.

Dopyt